کاربر عزيز،
به وبسايت وبلاگ دعا-شفا خوش آمديد

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

قمر در عقرب سال 94 , روزهای قمر در عقرب

قمر در عقرب چیست , روزهای قمر در عقرب


قبلا ذکر گردید که از جنبه نجومی، قمر در عقرب زمانی است که قمر (ماه) در حرکت خود در برج عقرب قرار میگیرد. به این وضعیت قمر در عقرب گفته میشود. در واقع عقرب یکی از بروج دوازده گانه است.
اینکه آیا منظور از عقرب برج فلکی عقرب است یا صورت فلکی عقرب، میان علما اختلاف نظر است و این تفاوت به دلیل حرکت تقدیمی است (منظور از حرکت تقدیمی این است که نقطه اعتدال بهاری ، هر ساله در مقایسه با وضعیت ستاره ها مقداری زودتر اتقاق می افتد و به این حرکت زمین حرکت تقدیمی گویند که یک دوره کامل از حرکت تقدیمی حدود 25800 سال بطول می انجامد.) در واقع اعراب برای تعیین نمودن وضعیت قمر (ماه) از منازل بیست و هشتگانه استفاده مینموده اند.

ادامه مطلب

دعای چهل قاف - خواص چهل قاف


دعای چهل قاف  - خواص چهل قاف

همانطور که میدانیم، اجناس عوالم حروف با هم متفاوت است و شامل چهار جنس است:
جنس مفرد مثل الف ، کاف ، لام ، نون . جنس دوتائی (مثنی) مثل دال و ذال . جنس سه تایی مثل جیم و حا و خا . جنس چهارتایی مثل با ، تا ، یا ، ثا .
عدد حرف قاف یکصد است و حروف بسایطش الف ، فا ، همزه و لام است. در علم الحروف حرف قاف خواص زیادی دارد و ازجمله دفع بلایا و حفظ و ایمنی و تحصین است.
در قرآن کریم شش آیه شریفه هستند که حرف قاف (ق) به تعداد 10 بار در آنها ذکر گردیده و این آیات هر کدام معروف به ده قاف هستند. اگر چهار عدد از این آیات ذکر گردد چهل قاف خواهد شد و اگر هر شش عدد آیات شریفه ذکر گردد 60 قاف خواهد بود.
آیات شریفه عبارتند از:
 

ادامه مطلب